خط مشی

شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین با برخورداری از کارشناسان آموزش دیده و مجرب، با ارائه خدمات مهندسی مشاور، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی، مدیریت طرح و انجام پروژه‌هایEPC و ساختمانی با رعایت اصول فنی، کیفی و اقتصادی فعالیت می نماید و در راستای اجرای سیستم مدیریت یکپارچه رئوس خط مشی خود را براساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می‌داند:
1. تلاش در جهت افزایش رضایت کارفرمایان و همکاران، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه.
2. توسعه و استفاده بهینه از منابع انسانی و ارتقاء سطح شایستگی ایشان به عنوان ضامن موفقیت سازمان در اجرای سیستم مدیریت یکپارچه.
3. توسعه شبکه پیمانکاران و استفاده از ظرفيت‌هاي پيمانكاري خارج از شركت در پيشبرد طرح‌ها و برنامه‌هاي شركت.
4. توسعه‌ ظرفيت تامين مالي به منظور توانمندسازي شركت در انتخاب پروژه‌‌ها و اجراي موفق و سودآور آنها.
5. تعهد به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی محیط زیست مطابق با الزامات و قوانین سازمان‌های مربوطه.
6. تعهد به حفظ سلامت کارکنان و پیشگیری از وقوع حوادث ضمن تطابق آنها با قوانین و مقررات سازمان‌های ذیربط.
7. استفاده بهینه از منابع و انرژی به منظور جلوگیری از اتلاف آنها.
8. استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در جهت توانمند سازی صنایع ساخت داخلی و کاهش هزینه ی پروژه ها.
9. تعهد به اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانی.
10. تعهد به انجام طراحی و تهیه مدارک مهندسی بر اساس آخرین استانداردها و همچنین شناسایی و بکارگیری تکنولوژی های جدید در اجرای پروژه ها.
11. تعهد به مستند سازی کلیه امور شرکت و پروژه ها.
12. استقرار سیستم ازریابی کارایی.
13. تعهد به افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده.
درک و اجرای این اصول به عهده اینجانب و تمام همکاران محترم و پایش و گزارش آن به عهده نماینده مدیریت می‌باشد. اینجانب اجرا، کارآیی و اثر بخشی خط مشی و سیستم مدیریت یکپارچه را در فواصل زمانی معین از طریق سیستم بازنگری مدیریت پایش مینمایم.
Image

YEARS OF SUCCESSFUL WORK History

0

Founded in 1372 in order to perform engineering activities from designing to manufacturing, from erection to installation and construction to commissioning in professional fields such as food industry, mining industry and construction industry